Privātuma paziņojums

Privātuma paziņojums

Privātuma paziņojums

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN KĀRTĪBA
Jūsu iesniegtie personas dati (“Dati”) tiks apstrādāti šādiem mērķiem:
a) pieprasītā pakalpojuma (“Pakalpojums”) sniegšana saskaņā ar vienošanos starp Jums un [AS Silberauto] (“Uzņēmums”);
b) ļaut Uzņēmumam veikt klientu apmierinātības aptaujas (“Klientu apmierinātības aptauja”) saistībā ar Uzņēmuma preču un pakalpojumu kvalitāti un atbilstoši Uzņēmuma likumīgajām interesēm;
Dati var tikt apstrādāti papīra formātā, automatizētā vai elektroniskā veidā.

DATU NESNIEGŠANAS SEKAS
Datu iesniegšana nekad nav obligāta. Tomēr, ja nesniedzat Datus, kas atzīmēti kā obligāti nepieciešami, Uzņēmums nevarēs sniegt Jums Pakalpojumu. Savukārt, nesniedzot Datus, kuru iesniegšana nav obligāta, Pakalpojums Jums tāpat būs pieejams.

DATU SAŅĒMĒJI
Datu apstrādi var veikt fiziskas personas un/vai juridiskas personas, kuras rīkojas Uzņēmuma vārdā un ievērojot īpašas līgumsaistības un kuras atrodas ES Dalībvalstīs vai valstīs ārpus ES.
Dati var tikt nodoti trešajām pusēm, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, izpildītu Valsts iestāžu pieprasījumus vai īstenotu Uzņēmuma tiesības tiesu iestādēs.

DATU PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ
Līgumattiecību ietvaros Uzņēmums var nosūtīt Datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), tostarp uzglabāt tos datu bāzēs, ko pārvalda personas, kuras rīkojas Uzņēmuma vārdā. Datu bāzu vadība un Datu apstrāde ir saistīta ar apstrādes mērķiem un tiek veikt saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
Gadījumā, ja Dati tiek nosūtīti ārpus EEZ, Uzņēmums piemēro visus atbilstošos līgumiskos pasākumus, lai garantētu pienācīgu Datu aizsardzību, tostarp, cita starpā, vienošanās par ES Komisijas apstiprinātajām standartklauzulām, kas regulē personas datu nosūtīšanu ārpus EEZ.

DATU KONTROLIERIS UN DATU AIZSARDZĪBAS IERĒDNIS (DPO)
Datu kontrolieris ir [AS Silberauto], kura juridiskā adrese ir: [Järvevana tee 11, 11314, Tallinn, Estonia].
Ar Datu aizsardzības ierēdni varat sazināties ar e-pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: [DPO e-pasta adrese].

PĀRZINIS
Pārzinis ir [AS Silberauto], kura juridiskā adrese ir [Järvevana tee 11, 11314, Tallinn, Estonia].

DATU SAGLABĀŠANA
Uzņēmums saglabā Pakalpojumu sniegšanas nolūkos iegūtos Datus tikai tādu laika periodu, kāds nepieciešams šo mērķu izpildei. Attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanas nolūkos apstrādātajiem Datiem, Uzņēmums var turpināt uzglabāt šos Datus ilgāku laika periodu, kā tas var būt nepieciešams, lai aizsargātu Uzņēmuma intereses, kas saistītas ar potenciālām saistībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu.

JŪSU TIESĪBAS
Jūs varat izmantot šādas tiesības:
1. tiesības saņemt no Uzņēmuma informāciju par to, vai Jūsu dati tiek apstrādāti un, kur tas piemērojams, piekļūt tiem;
2. tiesības labot vai dzēst datus nozīmē tiesības pieprasīt nepareizu un/vai nepilnīgu Datu labošanu vai dzēšanu, kā arī Datu dzēšanu, ja šāds pieprasījums ir likumīgi pamatots;
3. tiesības ierobežot apstrādi nozīmē tiesības pieprasīt apstrādes apturēšanu, ja šāds pieprasījums ir likumīgi pamatots;
4. tiesības uz datu pārnesamību nozīmē tiesības saņemt Datus strukturētā formātā, kas ir plaši izmantots un lasāms, kā arī tiesības nosūtīt Datus citiem pārziņiem;
5. tiesības celt iebildumus ir tiesības iebilst pret Datu apstrādi, ja šāds pieprasījums ir likumīgs, tostarp, ja Dati tiek apstrādāti mārketinga vai profilēšanas nolūkos, kur tas ir piemērojams;
6. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, nelikumīgas datu apstrādes gadījumā.

Jūs varat izmantot augstāk minētās tiesības, rakstot uz [AS Silberauto], [Järvevana tee 11, 11314, Tallinn, Estonia] vai nosūtot e-pastu uz

[silberauto@silberauto.ee]

.